OSMMMO’NUN E-BELGE UYGULAMALARI KONULU SEMİNERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

SEMİNER HABERİTÜRMOB Luca Proje Müdürlüğü, Osmaniye Defderdarlığı ve OSMMMO Başkanlığı işbirliği ile e-dönüşüm, Vergi usul kanunu tebliği, 509 nolu E-belge uygulamaları” konulu slayt gösterili seminer düzenlendi.

Semineri Osmaniye Vergi Dairesi Müdürü Ramazan ÇEÇEN’de Katıldı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası(OTSO) Konferans salonunda düzenlenen seminere muhasebeciler, aday meslek mensupları , muhasebe büro çalışanları ile konuya ilgi duyan mükellefler yogun ilgi gösterdi.

Seminerin açış konuşmasını yapan Osmaniye Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi GÜLSOY, 19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik “509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği” ile “Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No:3)” yayımlandığını hatırlatarak bu semineri bu konuda aydınlatma amacı ile düzenlediklerini katılanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Osmaniye Defterdarı Emin TEMİZ de “509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği” ile “Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:1) ile E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-SMM, E-İrsaliye, E-Gider Puısulası ve diğer E-Belgelere geçiş ve kullanım zorunluluğu hakkında yeni düzenlemeler yapıldığını ve  Elektronik defter(e-defter) tutma hadleri ve berat yükleme takviminin yeniden belirlendiğini söyledi.

LUCA Bölge Temsilcisi Erhan TEMUR’un konuyla ilgili slayt sunumundan sonra kürsüye gelen Osmaniye Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Nuri YENİLMEZ de   “509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği” ile “Elektronik Defter Genel Tebliği(Sıra No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No:3)”in E uygulamalara geçiş tarihleri konusunda şu bilgileri verdi:

E-DEFTERE GEÇİŞ TARİHİ:

1) 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.

2) E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde. (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren)

Buna göre 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler 01/07/2020 tarihinde zorunlu olarak e -faturaya geçeceği için 01.01.2021 tarihinden itibaren e- deftere geçmek zorundadır. (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3 Md. 3.2.6. 1 )

E-FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ:

1) 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi geçen mükellefler; 01.07.2020 tarihinde zorunlu olarak e-faturaya geçmek zorundadır.

2) Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi 2020 yılı ve takip eden hesap dönemlerinde geçen mükellefler ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından (2021 yılı) itibaren e-fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

E- ARŞİV FATURA’YA GEÇİŞ TARİHİ:

1) Halen e-fatura ve e-defter tabi olanlar e-arşiv fatura düzenlemek zorundadır.

2) Yukarıda belirtilen e-faturaya geçiş tarihleri e-arşiv fatura içinde geçerlidir. (e-faturaya tabi olmayanlar e-arşiv faturaya tabi olmaz)

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHİ:

1) 01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan Serbest meslek erbapları 01.06.2020 tarihin itibaren e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.

2) 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise; işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak zorundadır.

 E-İRSALİYE’E GEÇİŞ TARİHİ:

1)E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye kullanacaklardır.

2) e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 01.01.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye kullanacaklardır.

 E-GİDER PUSULASI’NA GEÇİŞ TARİHİ:

E-Gider Pusulası uygulaması isteğe bağlı bir uygulama olup, dileyen mükellefler gerekli başvurularını yaparak söz konusu uygulamadan yararlanabilirler. Başkanlık mükellef, sektör ve faaliyet alanları itibariyle en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek e-Gider Pusulası uygulamasına zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef gruplarını belirlemeye yetkilidir.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU’NA GEÇİŞ TARİHİ:

E-fatura kullanmak zorunda olanlar 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu kullanmak zorundadır.

e-Bilet, e-Dekont (Bankaların düzenlediği dekont), e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi kullanımı için 509 Seri Nolu VUK Genel Tebliğini inceleyiniz.

* VUK 509 nolu Genel Tebliğin “IX. Yürürlükten kaldırılan tebliğler” maddesinde; 454 seri Nolu VUK Genel Tebliğin 01.01.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacağını belirtilmiştir.

E- defter geçiş şartlarını açıklayan 454 VUK Gn. Tb. 31.12.2019 tarihine kadar yürürlükte olduğu için; 2018 yılında brüt satışı hasılatı 10 milyon TL aşan mükellefler için e-defter’e geçiş zorunluluğu 01.01.2020 olmaktadır.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN 509 SAYILI VUK GENELTEBLİĞİ HAKKINDAKİ WEB SAYFASINDAKİ AÇIKLAMASI:

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

  • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  • e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.
  • Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorunda olacaklardır.
  • Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.
  • Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.
  • Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.
  • Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
  • E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

E-DEFTER DOSYALARININ OLUŞTURULMASI VE BERAT DOSYALARININ E-DEFTER UYGULAMASINA YÜKLENMESİ TAKVİMİ DEĞİŞTİ

19/10/2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “ ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) İle yapılan düzenleme de; e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir. Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre birini tercih ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

OSMMMO BAŞKANI SEYDİ GÜLSOY, TEŞEKKÜR ETTİ

Büyük ilgi gören seminer sonunda OSMMMO Başkanı Seydi GÜLSOY, son derece faydalı olan seminere emeği geçenlere ve katılımlardan dolayı herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Hasan KILIÇ