Derneklerin Proje Başvuruları başladı

Osmaniye İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneklere yönelik bilgilendirme amaçlı Proje Başvuru duyurusu yapıldı. İl Müdürü Adnan Gizlice konuşla ilgili şu açıklamaları yaptı: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kapasitelerinin geliştirilmesi kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda Başkanlık, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir. Proje yardım başvurusuna; 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir. Başvuru Yapacak Dernekte Aranacak Şartlar; 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması, Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması, Tüzüğünde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması, Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması gerekir. Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden herhangi bir adli ceza alıp almadığı, Yönerge kapsamında daha önce alınan yardımların amacına ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığı, projenin yürütülmesini etkileyebilecek hususlar da değerlendirmede dikkate alınabilir. Kimler Başvuru Yapamaz? İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler, Derneklerin şube ve temsilcilikleri, Mevcut proje döneminde başvurusu bulunan dernekler, Proje uygulama süreci devam eden dernekler, Bir önceki yıla ait beyannamesini bildirmemiş dernekler. Proje konularının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. Kamu yararına ilişkin olması, Derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, Başvuru sahibi en fazla 1(bir) projeyi gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir. Her dernek PRODES’e giriş şifresi ile sadece bir proje girişi yapabilmektedir. Yıl içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yıl boyunca geçerli olacaktır. Projesinin değerlendirme süreci devam eden dernekler ikinci defa başvuru yapamayacaklarından, derneklerimizin aceleye mahal vermeden projelerini başvuru rehberine ve ilgili mevzuata uygun, gerçekçi, tutarlı ve uygulanabilir olarak hazırladıktan sonra başvuru yapmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan proje desteği almış olup, projesini tamamlayamamış derneklerin müracaatı kabul edilmeyecektir. 2020 Yılı Proje Yardımları İçin Desteklenecek Konular: Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması, İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması, Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi, Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi, Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele, Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması, Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi, Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi, Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi, Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası İstihdamın arttırılması, Göç ve uyum, Sosyal girişimcilik, Gönüllülük Afet bilinci 2 Mart 2020 (saat:09.00) tarihinde başlayan proje başvuruları, https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar aşağıda ve PRODES’te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır. Ali Celal KAYMAK