BARODAN İDARE HUKUKU SEMİNERİ

BARODAN İDAREProgram sonrasında Baro Başkanı Av.İbrahim Halil YAVUZDOĞAN ve Başkan Yardımcısı Av.Ahmet Şefik AKIN tarafından konuşmacılara hediyeleri takdim edildi.

Osmaniye Barosu tarafından Baro Hizmet Binası Prof.Dr.Av.Metin Feyzioğlu Konferans Salonunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zehreddin ASLAN ve TBB ve İstanbul Barosu SEM Eğitmeni Av.Ali Rıza İLGEZDİ’nin katılımları ile “İDARE HUKUKU” konusunda seminer gerçekleştirildi.

Program sonrasında Baro Başkanı Av.İbrahim Halil YAVUZDOĞAN ve Başkan Yardımcısı Av.Ahmet Şefik AKIN tarafından konuşmacılara hediyeleri takdim edildi.

İDARE HUKUKU NEDİR?

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, iş­leyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin dü­zenlenmesine ilişkin kuralları içerir. İdare, yürüt­me organının; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, mes­lek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder.

İdare hukukunun konuları arasında idarenin kuruluşu, yani idari teşkilat önemli bir yer tutar. Anayasa’mıza göre “İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.” İdari teşkilata ha­kim olan temel ilke idarenin bütünlüğü ilkesidir. İdare tek yanlı ve iki yanlı olmak üzere iki tür iş­lem yapar.

Tek yanlı idari işlemler bireysel idari işlemler ve düzenleyici işlemler olmak üzere iki­ye ayrılır. İki yanlı idari işlemler ise idari sözleş­melerdir. İdarenin faaliyetleri açısından temel kavram kamu hizmetidir. Kamu düzenini sağla­maya yönelik kolluk hizmeti idarenin faaliyetleri arasında en önemlilerindendir. İdare kamu gö­revlileri eliyle ve kamu mallarını kullanarak faali­yetlerini yürütür.

İdare tüm faaliyetlerini yürütür­ken, hukuk devleti ilkesi gereği Anayasa’ya ve yasalara uygun davranmak zorundadır. Anayasa’ya göre: “İdarenin her türlü eylem ve işlemle­rine karşı yargı yolu açıktır.” İlk derece mahke­meleri (idare mahkemeleri ve vergi mahkemele­ri) ve üst derece mahkemelerinden (bölge idare mahkemeleri ve Danıştaydan) oluşan idari yargı, idarenin hukuka uygunluğunu sağlamaktadır.

Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk birimidir. Anayasayı baz aldığını ve temel belirlediğini de belirtmek gerekiyor. İlgili yapının ve idarenin faaliyetlerini de ele alan ve inceleyen bu hukuk birimi, aynı zamanda örgütlenmeye ilişkin kuralları da barındırmaktadır.

İdari mekanizmanın çok daha güçlü bir şekilde işlemesi ve ilerlemesinin yanı sıra ekonomik alanda sürdürülen faaliyetlerin de bağımsız bir şekilde denetlenmesi için idari hukuka her daim ihtiyacımız olacaktır.

Hukuk devletlerinde bu birimin anayasayı baz alması ve anayasaya uygun hareket etmesi zorunludur. Bu çerçevenin dışına herhangi bir şekilde çıkması ya da aykırı kararlar alınması da söz konusu değildir.

 

Baro Başkanı Av.İbrahim Halil YAVUZDOĞAN: “ Programımıza katkılarından dolayı bir kez daha İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zehreddin ASLAN ve TBB ve İstanbul Barosu SEM Eğitmeni Av.Ali Rıza İLGEZDİ’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Hasan KILIÇ